Общи условия за ползване на windyhills.bg


Настоящите Общи условия уреждат отношенията между ВНН - 2016 ООД наричана по-долу „Доставчик“, от една страна, и потребителите на интернет страници и съдържание, което се съдържа в уебсайта windyhills.bg.


Задължителна информация

Уебсайтът windyhills.bg се управлява и поддържа от ВНН - 2016 ООД. ВНН - 2016 ООД е дружество, регистрирано в Република България с ЕИК 205473863, и адрес на управление гр. Сливен, ул. ЮРИЙ ВЕНЕЛИН 6, имейл за контакт b.chulin@windyhills-bg.com и p.kolev@windyhills-bg.com


Предоставяни услуги

Услугите, предлагани посредством уебсайта, се изразяват единствено в предоставяне на достъп до съдържание. Уебсайтът няма функционалността на онлайн/електронен магазин и посредством него не могат да бъдат поръчвани стоки или услуги. Посредством интерфейса на уебсайта потребителите не могат да сключат договор от разстояние, различен от този в изпълнение на настоящите общи условия. Доколкото на уебсайта е поставена информация за предлагани от Доставчика продукти, същата е изцяло информативна и не представлява оферта за сключване на договор.


Дефиниции

Уебсайт – windyhills.bg и всички негови подстраници.

Потребител – физическо или юридическо лице, което взаимодейства с някоя от страниците или съдържанието, включени в windyhills.bg.

Съдържание - публикуването на уебсайта съдържание, включително статии и изображения.

Статии – оригинални статии, създадени от екипа на Доставчика или свързани с него лица, които са публикувани като публикации в блога на уебсайта.


Интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост върху съдържанието, включително върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта, са обект на защита съгласно приложимото законодателство за авторското право на Република България. Правата на интелектуална собственост върху цялото съдържание на уебсайта, освен ако изрично не е посочено друго, принадлежат на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на настоящите правила и условия и приложимото законодателство.

Статиите и изображенията, публикувани на уебсайта, са оригинално съдържание и обект на авторско право. Статиите могат да се използват от потребители и трети страни в контекста на нестопанска дейност и единствено посредством интерфейса на уебсайта.

За целите на тълкуването на настоящите Общи условия за използване с нестопанска цел се счита всяко използване, от което съответният потребител не може да извлече пряка или косвена печалба. Всяка друга употреба се счита за стопанска употреба.

Стопанското използване на съдържанието е разрешено само след изрично разрешение от Доставчика.

В случай на неправомерно разпространение или използване по друг начин в разразе с настоящите общи условия на съдържанието Доставчикът има право да поиска обезщетение за преки и косвени вреди претърпени изцяло.


Освобождаване от отговорност

Доставчикът полага необходимите усилия, за да поддържа съдържанието на статиите вярно и актуално. Въпреки това все още е възможно да възникнат фактически или други грешки и Доставчикът не дава гаранции за липсата на такива. Статиите или каквото и да е друго съдържание, публикувано на уебсайта, не следва да се възприемат като консултантски услуги и съдържащите се в тях текстове, заключения и препоръки не представляват професионална консултация.

Доставчикът не носи отговорност за щети, включително преки и косвени щети, включително пропуснати ползи, които потребителят на уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на уебсайта и достъпа до него. Използвайки уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайните устройства, софтуера или данните на потребителите.

Доколкото е допустимо съгласно приложимото законодателство потребителят освобождава от отговорност Доставчика за всички преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребителят може да претърпи от използване на уебсайта.


Други

Използването на лични данни на потребителите от Доставчика се регулира от Политиката за защита на личните данни на уебсайта. Политиката за защита на личните данни се счита за част от настоящите правила и условия и е включена в същите чрез препратка.

Потребителите трябва да използват уебсайта добросъвестно, включително да не предприемат злонамерени действия, които могат да повлияят на достъпността на съдържанието за трети страни или на използването на уебсайта като цяло.

Доставчикът си запазва правото да променя тези общи условия по свое усмотрение, като във всеки един момент на същия ще бъдат публикувани актуалните условия за ползване на уебсайта.

За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.